W naszym zawodzie nie ma dwóch takich samych spraw i takich samych Klientów. Sprawa każdego Klienta jest indywidualna i ma specyficzny, wyjątkowy charakter, także na mojej stronie nie zamieszczam cennika. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest ustalana wspólnie z Klientem po przeanalizowaniu problemu oraz ustaleniu dalszego sposobu postępowania w sprawie i zakresu podejmowanych czynności.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, ryczałtową połączoną z ustaloną premią za sukces (tzw. success fee) lub ustaloną w oparciu o stawkę godzinową. Możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia na zasadzie stałej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry. W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty lub odroczenia terminu płatności. Mając na względzie zapotrzebowanie moich Klientów na rzetelną pomoc prawną przyjmuję następujące zasady rozliczania wynagrodzenia:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe

To ustalona z góry konkretna kwota wynagrodzenia kancelarii, w ramach której następuje realizacja całego umówionego z klientem zlecenia (udzielenie porady prawnej, poprowadzenie sprawy upadłościowej, sporządzenie opinii prawnej, projektu umowy, zastępstwa przed sądami lub organami administracji itp.). Forma ta stosowana jest w sprawach, w przypadku których można określić zakres prac i ich przybliżony wymiar czasowy.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe z premią za sukces

Wynagrodzenie ustalone w tej formie obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiednio obniżone) oraz wynagrodzenie dodatkowe w postaci tzw. premii za sukces (success fee). Premia za sukces płatna jest przez Klienta w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie. Ta forma wynagrodzenia stosowana jest w przypadku spraw o skomplikowanym charakterze czy też związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności pieniężnych.

3. Wynagrodzenie godzinowe

Wysokość wynagrodzenia w tej formie ustalana jest na podstawie realnie wypracowanych godzin na rzecz Klienta w ramach umówionej z Klientem stawki za godzinę pracy oraz ilości czasu poświęconego przez radcę prawnego na realizację zleconego przez Klienta zadania. Podstawą obliczenia wynagrodzenia jest zestawienie czynności i czasu poświęconego na wykonanie zleconej usługi.

4. Stała obsługa prawna

Ta forma wynagrodzenia, skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którym zależy na stałym kontakcie z profesjonalnym doradcą lub kompleksowej obsłudze prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W tym wypadku ustalana jest z Klientem zryczałtowana lub godzinowa stawka miesięczna wynagrodzenia, której wysokość zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia oraz ilości i rodzaju czynności, których oczekuje Klient.